سرمقاله
اسفند اصلاحات
رد تئوري جعلي« اينها همه سر و ته يک کرباس هستند»                                                                                                                                          سروش فرهادیان- سردبیر- «سنگ بزرگ» همیشه هم علامت نزدن نیست. گاهی باید یا نزد، یا همان سنگ بزرگ را زد؛ سنگ مجلس دهم و البته خبرگان پنجم.  7 اسفند روز زدن همین سنگ بزرگ است، شبش با دولت. یک ضربا لمثل کردی می گوید اگر سنگی را نتوانی جابه جا کنی، ناچار به آن تکیه میزنی. تکیه زدن بر مجلس یکدست محافظه کار همانی را بر سر ایران و ایرانی می آورد که دستکم از مجلس هفتم تا الان به صورت ملموس آمده است. نمودار حضور اصلاح طلبان از مجلس ششم تا دهم، به شدت نزولی است. سقوط به ورطه یک صدایی و کم کم بیصدایی، پرهزینه ترشدن پیگیری دغدغه های اصلاح طلبانه و تغییرخواهانه. برای به راه خیر نرفتن یک دیار، همین ها کافی است، ساده نباید از کنارش گذشت.  مجلس خوگرفته به محافظه کاری را از این یکدستی باید بیرون آورد، که خیر ایران و ایرانی در همین است.